021-22259083 info@PadirSaze.com
معرفی پادیر سازه

معرفی پادیر سازه

پادیر سازه پویا مشاوزه ، طراحی ، ساخت سازه های مقاوم دربرابر زلزله و مفاومسازی ساختمان طراحی سازه های فلزی و بتنی مقاوم دربرابر زلزله و ضد زلزله 80% 80% ارزیابی لرزه ای و مقاوسازی سازه ها و ساختمان های موجود 60% 60% مشاوره مهندسی ، بهینه سازی اقتصادی و سبک سازی اصولی...